Bezpečnosť budúcich generácii je naša priorita
Kontrola
Kontrola a inšpekcie vo výrobných závodoch
 • Kontrola dodržiavania technologických postupov
 • Kontrola a tvorba sprievodnej technickej dokumentácie
 • kontrola značenia materiálov (identifikácia materiálov)
 • kontrola kvality prídavných materiálov, kontrola ich skladovania a sušenia
 • kontrola záznamov o tepelnom spracovaní
 • kontrola údajov o opravách chýb v priebehu výroby
 • kontrola výsledkov skúšok a kontrol vykonaných v priebehu výroby
 • iné činnosti podľa platnej legislatívy
Kontrola skladovania a manipulácie
 • kontrola správnosti manipulácie
 • kontrola dodržiavania podmienok na skladovanie
 • kontroly a periodické prehliadky pri skladovaní
Kontrola na mieste stavby
 • kontrola úplnosti dodávky
 • dodržanie manipulačných postupov pri nakladaní a vykladaní
 • vizuálna kontrola neporušenosti, stav dodávky
 • kontrola zariadení a materiálov (doprava a skladované podľa interných predpisov a odporúčaní výrobcov)
 • identifikáciu a označenie materiálov a výrobkov
Kontrola pri montáži
 • kontrola kvality materiálov
 • kontrola kvalifikácie a požiadaviek na pracovníkov
 • kontrola údajov o opravách vád v priebehu výroby vrátane ich vyhotovenia, z hľadiska zníženia životnosti a technickej bezpečnosti
 • kontrola protokolov o skúškach, kontrolách a meraniach